PRIVACYVERKLARING JULIE VIELVOIJE PHOTOGRAPHY

Julie Vielvoije Photography vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met mail@julievielvoije.com.

Artikel 1 Wie ben ik?

Julie Vielvoije Photography is een eenmanszaak, gevestigd te (3035 TC) Rotterdam aan de Bergstraat 69A. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66049628. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door u en andere betrokkenen op de foto te zetten. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s met indien gewenst uw logo wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. U kunt hier meer over lezen in het cookiestatement op mijn website.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer u ook aanwezig bent tijdens de shoot.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

1.Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.

2.Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3.Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar mail@julievielvoije.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar mail@julievielvoije.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt y contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.